ثبت شکایت

ثبت شکایت

  • مشخصات شکایت کننده

  • شرح شکایت

  • در صورت نیاز و وجود فایل یا تصویر مبتنی بر شکایت
  • کد رهگیری

  • در صورت دارا بودن کد رهگیری برای سفارش تحلیل آماری یا پرسشنامه خریداری شده وارد نمایید.